Ochrona danych osobowych - RODO

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W TEJBRANT POLSKA SP. Z O. O.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie), chcąc zachować pełną transparentność, niniejszym informujemy, w jaki sposób przekazywane przez Państwa dane osobowe gromadzone przez Tejbrant Polska Sp. z o. o., podlegać będą przetwarzaniu zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi firma Tejbrant Polska Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w treści odrębnej klauzuli informacyjnej, która skierowana jest do osób, których dane dotyczą. Jeżeli którykolwiek z poniższych zapisów wyda się Państwu niejasny lub też wzbudzi wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem danych, na adres e-mail: info@tejbrant.pl lub nr telefonu +48 29742 93 10.

W myśl zapisów z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tejbrant Polska Sp. z o. o.*, mająca siedzibę w Wyszkowie, ul. Świętojańska 175, 07-200 Wyszków.

Dane kontaktowe:

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info@tejbrant.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 29742 93 10.

* Tejbrant Polska Sp. z o. o.

Więcej informacji na temat Administratora danych uzyskają Państwo w zakładce: https://www.tejbrant.pl/pl/o-firmie/.

GŁÓWNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat głównych celów przetwarzania oraz jego podstaw prawnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych sytuacjach związanych z bieżącą działalnością Administratora danych. Konkretne cele i podstawy prawne podawane są w odrębnych klauzulach informacyjnych kierowanych do osób, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

Zawieranie i wykonywanie umów oraz świadczenie usług zgodnie z umowami.

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

Ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową lub świadczonymi usługami.

Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; uzasadnionym interesem Administratora danych jest m. in. dochodzenie przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W celach dowodowych (archiwalnych) niezbędnych do prawnej potrzeby wykazania faktów.

Niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów.

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W celu procesu rekrutacji personelu oraz realizacji szeregu obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Niezbędność przetwarzania w celu prowadzenia procesu rekrutacji, a także nawiązania stosunku pracy (w tym obowiązków w zakresie wypłaty wynagrodzenia, rozliczaniem kosztów podróży służbowych pracowników oraz obowiązków związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i BHP).

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będą one przechowywane do chwili przedawnienia się roszczeń wynikających z tytułu umowy/ świadczenia usług lub od momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego zobowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz dokumentacji kadrowo-płacowej.

Procesy przetwarzania danych osobowych realizowane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora danych będą realizowane dla określonego (konkretnego) celu do momentu zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych realizowanego w oparciu o udzieloną zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w każdej chwili. Skutkować będzie to przetwarzaniem Państwa danych osobowych tylko do tego momentu.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, naszym partnerom, tj.firmom i instytucjom z którymi współpracujemy, w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. kancelariom prawniczym lub firmom kurierskim, przy czym takie podmioty przetwarzają je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tylko i wyłącznie według poleceń wydawanych przez Administratora danych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ świadczenia usług lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z tego prawa, otrzymają Państwo swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego. Otrzymane dane mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi danych.

W sytuacji kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.